Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba! +36 30/280-1019

Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek a Szolnoki Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a szszc613.hu weboldalon található online felületen található lehetőségeket igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, valamint a Szolgáltató online felülete működésének főbb szabályait tartalmazza. Az online felület a „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szolnoki Szakképzési Centrum öt jogelőd tagintézményében” elnevezésű GINOP-6.1.3-17-2018-00011 azonosítószámú projekt (továbbiakban Projekt) keretében került fejlesztésre.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”). A Weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

1. A Szolgáltató adatai:
Név: Szolnoki Szakképzési Centrum
Székhely és levelezési cím: 5000 Szolnok, Baross utca 37/A
E-mail elérhetőség: centrum@szolmusz.hu

2. Felhasználó:
Jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak minősül minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami a Szolgáltató online felületén a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerinti érvényes regisztrációval rendelkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

3. Regisztráció:
A Weboldalon egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl.: tananyagok letöltése) kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalra regisztrál. A Projekt által kifejlesztett online Feladatbank használatához regisztrációra van szükség.

Regisztrációt csak szszsc613.hu online felület felhasználási feltételeinek elfogadását követően lehet a létrehozni.

Felhasználóként bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létrehozhat egy kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím és egy jelszó megadásával. Valamint jelölnie szükséges, hogy oktatói / szerzői / tanulói szinten kívánja használni a felületet. Ennek alátámasztásul az OM azonosító számot szükséges megadni.

A regisztráció során a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

  • vezeték- és keresztnév*;
  • OM azonosító*;
  • felhasználó státusa (oktató / szerző / tanuló)*;
  • e-mail cím*;
  • szabadon választott jelszó*;
  • jelszó megerősítése*,
  • tagintézmény.

A regisztráció véglegesítéséhez a Szolgáltató által küldött e-mailben meghatározottak szerinti megerősítés szükséges.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Üzemeltet nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Online felület használata:
A Weboldal olyan a digitális oktatás elősegítését támogató felület, amely a szakképzés számára nyújt idegen nyelvi készségfejlesztéshez tananyagokat, gyakorló feladatokat A1, A2, B1 nyelvi szinteken, angol és német nyelvből. A Feladatbank a Szolnoki Szakképzési Centrum szellemi tulajdona. A felületen lehetőség van a szerzővel (Alfa Kapos Kft-vel) e-mailen keresztül kapcsolatot felvenni, hozzá megjegyzést, kérdést intézni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk a szerzők által meghatározott hiteles, szakmailag megalapozott adatok. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a felhasználó felelőssége.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Szolgáltató továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

5. A Weboldal tartalmáért való felelősség:
A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Szolgátató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

6. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog:
A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal tartalmának, illetve a Szolgáltató egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

7. Vegyes rendelkezések:
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Szolnoki Szakképzési Centrum
„GINOP-6.1.3-17-2018-00011 projekt keretében”
Szolgáltató